تاريخ : شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 15:30 | نویسنده : یه جوون
 

 

اگر اندك . . .

اندك . . .

دوستم نداشته باشی

من نیز تو را

از دل می‌برم

اندك . . .

اندك . . .

اگر یكباره فراموشم كنی

در پی من نگرد

زیرا

پیش از تو فراموشت كرده ام

 

 

 تاريخ : جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ | 12:24 | نویسنده : یه جوون
 

 

چه شود بیاید آن روز که به تو رسیده باشم 

 

 

 

به هوای دیدن تو ز هوا رهیده باشم

 

 

 

همه عمر من به یاد تو گذشته نازنینا

 

 

 

نکند که من بمیرم و تو را ندیده باشم . . .

 

 

 

به امید ظهورش ،

 

 

 تاريخ : پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ | 19:17 | نویسنده : یه جوون
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻤﯽ ﺁﺩﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ... ﺩﺧﺘﺮﮐﺎﻥ ﺷﻬﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﻭ ﮔﺸﺎﺩﯼ ﻟﺒﺎﺳﺸﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﻢ... ﻭ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻗﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺁﺏ ﻧﺸﻮﺩ... ﺑﻪ ﮐﻤﺮِ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﯼ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩِ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻨﺪﻡ... ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺪﺍﯼ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺭﺩ ﻧﺸﻮﻡ....   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﮑﻨﻢ... ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺭﯾﺎ ﻧﮑﻨﻢ... ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻢ... ﺣﺪّﺍﻗﻞ ﺑﺪﯼ ﻧﮑﻨﻢ..   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺒﻮﺳﻢ... ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺗﺮ... ﻧﺜﺎﺭﺷﺎﻥ ﮐﻨﻢ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ... ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﻧﮕﻮﯾﻢ : ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮑﻨﺪ... ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻮﺱ ﻧﯿﺎﻣﯿﺰﻡ... ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ... ﺍﺩﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺯﻧﯽ ﺯﻝ ﻧﺰﻧﻢ... ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﻡ ﺭﺍ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﺨﻮﺍﻧﻢ... ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ... ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ ﻧﯿﺴﺖ... ﺣﺘّﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ... ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ... ﭼﺎﯼ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ... ﮐﻤﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﻤﺶ... ﺣﺘّﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻠﺦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ... ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻝ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ... ﺣﺘّﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ... ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﻎ ﻧﮑﻨﻢ... ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﯽ ﺑﺨﺮﻡ... ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ... ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﺷﮑﻼ‌ﺕ... ﺑﺮﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ... ﺩﺭ ﺟﯿﺒﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻧﮑﺸﻢ... ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻢ... "ﺯﻥ" ﻫﻤﯿﺸﻪ " ﺯﻥ" ﺍﺳﺖ... ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﮑﻨﻢ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ... ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ... ﻭ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﻢ... ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ...   ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ... ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺳﺖ... ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻏﺮﻭﺏ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ... ﻓﻘﻂ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ : "ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﺟﺎﻧﻢ"...  

تاريخ : شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ | 12:56 | نویسنده : یه جوون

زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر دردل شب یک نفر دردل خاک

 یک نفر همدم خوشبختی هاست یک نفر همسفر سختی هاست

 چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ما همه همسفر و رهگذریم

آنچه باقیست فقط خوبیهاست!

 

 تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 10:12 | نویسنده : یه جوون
گی

 

اینجا زمستان دیر تر می رود 

و درختان خوابشان سنگین تر است 

دیر تر بهار می شود 

دیر تر پرنده های مهاجر بر میگردند 

دیر تر شقایقها گل می دهند 

من هم دیر به دیر عاقل می شوم 

عصر های خاکستری اواسط اسفند 

برفهای ریز و درشت بی برنامه 

ساعت کسل دلتنگی 

و خواب خرگوشی شمعدانی پشت پنجره 

مثل ذهنی  قندیل بسته 

انگار پا در گل و لای کوچه ی تردید جا مانده 

دل توی گرمای اردیبهشت تو جا خوش کرده 

و من پشت نیم دایره ی این پنجره مترسک وار 

از همه چیز خواهم گفت الا او که حال مرا خراب می خواهد 

شاعر ها هم می میمرند 

نویسنده ها هم یک روز خودشان را توی نوشته ای می کشند 

سر یک ساعت معین 

و همیشه دوست دارند دلخراش تر باشد 

بهار پشت ابرها مترصد مانده 

 شاید زمین هم حول خورشید به خمیازه افتاده 

اینجا بهار مقارن شده با بهار چند سال نوری بعد توی سیاره ای در کهکشانی دیگر 

دلم به حال گنجشکهای انها هم سوخت 

نمیدانم انها هم بحران محبت دارند ؟

و شقیقه های شان را سفت چشبیده اند برای خودشان !!

و دائم توی کارتهاشان دنبال خوشبختی میگردند ؟

دنبال جهان اول .برند .خارق العاده هستند ؟

دیر به دیر عاقل می شوم 

و این ها همه حرفهای دیوانگی من است 

حرفهای دیوانگی م

 

 تاريخ : یکشنبه دوم فروردین ۱۳۹۴ | 19:30 | نویسنده : یه جوون

حواسمون هست یکسال گذشت یکسال بدون اینکه گذر ثانیه هاشو حس کنی از عمری که بهت هدیه داده شده کم شد و یک قدم به مرگ نزدیک تر شدی!!!

 

حواسمون هست توسالس که گذشت کی بودیم و چیکار کردیم. اونی که باید باشیم، بودیم؟! ذره ای به خود واقعیمون نزدیک شدیم؟! تو این لحظات پابتدایی فکر کن به فیلم این یک سالت. ببین تو فیلمت نقش اول بودی یا باید فیلموتو تغییر بدی. کارگردان تویی! تویی که میتونی هرکاری که اراده کنی تو فیلمنامه ی سال جدیدت ثبت کنی و اجرا کنی پس حواسمون باشه.

 

بهار دیگه چارقد سفیدشو از سرش برداشته و کاملا وجود خودشو نمایان کرده. سلام بهار! سلامی با گرمی با شوق! به دنیای من خوش آمدی!

 

واسه هممون سالی سرشار از حس خدایی آرزو میکنم. سالی پر از تحقق آرزوها. التماس دعا...

 

عیدمون مبارک!!

 

دل نوشت: حرف واسه گفتن زیاده. بمونه واسه سال جدید.